Adatvédelmi Szabályzat

1. Az adatkezelő neve, székhelye, elérhetőségi adatai

Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
Ügyfélszolgálati cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
Cégjegyzék száma: Kecskeméti Törvényszék, 03-09-109150
Adatkezelő weboldala: http://forpsi.hu/, www.arubacloud.hu
E-mail címe: info@forpsi.hu, admin@forpsi.hu
Kapcsolatfelvételi űrlap: https://support.forpsi.hu/Main/Default.aspx

2. Általános jellegű tájékoztatás

Jelen adatvédelmi szabályzat célja a BlazeArts Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltatást igénybe vevő egyéni, vagy üzleti megrendelő (a továbbiakban: Szerződő Fél), a Szolgáltató honlapjára látogatók, a honlapon regisztrálók, valamint a Szolgáltató honlapján található egyes funkciókat használók (a továbbiakban: Felhasználó), (Szerződő Fél és Felhasználó a továbbiakban együtt: Ügyfél) személyes adatainál alkalmazott kezelési mód leírása. A jelen dokumentum a Szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi, valamennyi Ügyfél a szerződés megkötésekor, vagy a www.forpsi.hu, www.arubacloud.hu és az ehhez kapcsolódó harmadik szintű oldalakhoz vagy domainekhez való regisztrációval az abban foglaltakat megismeri és elfogadja. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (“Grt.”) és a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (“Ekertv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

3. Fogalom meghatározások:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, zárolása, törlése és megsemmisítése

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Szolgáltatás: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

4. Az adatkezelés elvei:

Az adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során átadott személyes adataik kezelésre, felhasználásra kerüljenek a 7. pontban meghatározott céloknak megfelelően. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adattípusok és felhasználási célok tekintetében a 7. pont szerinti módon adja meg.

6. A kezelt adatok köre:

Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok köre

- Felhasználó IP címe;
- látogatás ideje;
- forrás URL.

Hírlevélre feliratkozás során kezelt adatok köre

- a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok;
- e-mail cím.

„Élő chat” és „Hibajegy” funckiót használó vonatkozásában kezelt adatok köre

- a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok;
- a kapcsolat során megjelenített név;
- e-mail cím;
- a funkció használatának időpontja;
- a kapcsolat során lebonyolított kommunikáció.

A regisztrációt végrehajtók vonatkozásában kezelt adatok köre

- a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok;
- természetes személy születési neve;
- nem természetes személy cégneve, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma;
- e-mail cím;
- telefonszám;
- születési idő
- regisztráció és a fiók használatának időpontja.

A Szerződő Fél vonatkozásában kezelt adatok köre

- a regisztrációt végrehajtók vonatkozásában kezelt adatok köre;
- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám);
- lakcím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám).

A domain nevek szolgáltatása esetén Szolgáltató az alábbi, a Szerződő Fél által megadott további adatokat kezelhet

- adószám/adóazonosító jel
- személyi igazolvány száma

A rendszer használata során rögzítésre kerül az Ügyfél számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az Ügyfél számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

7. Az adatkezelés célja

- A Szerződő Fél azonosítása, a Szerződő Fél és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése, illetve információ és segítségnyújtás a Szolgáltatással kapcsolatban. Az e körben történő adatkezeléshez való hozzájárulást a Szerződő Fél a 2. pontban hivatkozottak szerint, az Általános szerződési feltételek elfogadásával, illetve az ott meghatározott oldalakhoz vagy domainekhez való regisztrációval adja meg.
- Az „Élő chat” és „Hibajegy” funckiót használók azonosítása, információ és segítségnyújtás a Szolgáltatásokkal, Szolgáltató által kezelt weboldalakkal kapcsolatban.
- A Szolgáltató honlapján regisztrálók azonosítása, kiskorúak kiszűrése a regisztráció során, kapcsolatfelvétel az esetlegesen szükséges belépési azonosítók, utalványok megadása érdekében.
- Külön hozzájárulás esetén az Ügyfél Szolgáltató általi marketing célból történő megkeresése, elektronikus úton hírlevelek, promóciós anyagok megküldése, kedvezményekről, illetve az aktuális ajánlatokról történő tájékoztatás. Az Ügyfél az ilyen célú megkereséshez és adatkezeléshez a „Feliratkozás hírlevélre” menüpont elfogadásával járul hozzá. Az Ügyfél által e körben megadott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Az Ügyfél által megadott személyes adatokról Szolgáltató nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonását követően a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag a jelen pontban meghatározott célból kezeli a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok felhasználhatóak a Szolgáltató által alkalmazott algoritmushoz. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az Ügyfél eklőzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő csak a fentebb meghatározott konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni. A Szolgáltató nem adja ki harmadik személyeknek az Ügyfél személyes vagy személyhez fűződő adatait direkt marketing célokra.

8. Az adatkezelés időtartama

A Szerződő Fél a szerződéskötés során megadott személyes adatai legkésőbb a Szolgáltató és a Szerződő Fél közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek. Szolgáltató az Ügyfél által a Szolgáltató honlapján történő regisztráció, valamint az „Élő chat” és „Hibajegy” funckiót használata során megadott adatokat a Szolgáltató addig kezeli, míg az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, kivéve, ha jogszabály vagy jelen Adatkezelési Szabályzat az adatkezelés folytatását Szolgáltató számára megengedi. A Szolgáltató honlapjára látogatók vonatkozásában kezelt adatokat a Szolgáltató addig kezeli, míg az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, kivéve, ha jogszabály vagy jelen Adatkezelési Szabályzat az adatkezelés folytatását Szolgáltató számára megengedi. Az adatkezelés időtartama az Ügyfél döntése alapján megadott látható és mások számára nem látható adatok esetében addig tart, amíg az Ügyfél döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti. A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig kezeli, míg az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le. A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat, kivéve, amennyiben a látogató regisztrációt hajt végre vagy szerződést köt.

9. A személyes adatok törlése

A törlési igényt e-mailben, vagy postai úton az 1. pontban meghatározott címre kell eljuttatni. Az Ügyfél önkéntes döntése alapján, zárolás vagy törlés iránti kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül törli az Adatkezelő az adatokat, vagy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait közli az Ügyféllel. A Szolgáltató mindaddig nem törli a Szerződő Fél adatait, amíg a 8. pontban foglalt adatkezelés fennáll. A Szolgáltató a „Hírlevélre feliratkozás” során megadott adatokat a törlési kérelem beérkézését követően haladéktalanul törli.

10. Navigációs és belépési adatok

A Szolgáltatások működését irányító informatikai rendszerek és szoftver eljárások a szokásos működésük során néhány olyan adatokat szereznek be, amelyeket implicit módon továbbítanak az internet kommunikációs protokollok használatában. A telematikus forgalomra vonatkozó adatokról van szó, amelyek természetüknél fogva nem kapcsolhatók azonnal az azonosított érintettekhez, hanem harmadik félnél lévő adatokat feldolgozva vagy azokhoz kapcsolva tehetik lehetővé az oldal felhasználóinak /látogatóinak azonosítását (pl. IP címek). Ezeket az adatokat – jelen Adatkezelési Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - csak névtelen statisztikai adatokként használják a szolgáltatás használatára vagy annak helyes működésének ellenőrzésére. Az adatokat a Szolgáltató őrzi kizárólag a szükséges ideig, a tárgyban érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően jelen Adatkezelési Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában. Az Ügyfél egyértelműen tudomásul veszi a Csatlakozási regiszter létezését (LOG - telematikus forgalomra vonatkozó adatok), melyet kitöltve tárol a Szolgáltató a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti határidőkkel és módon. A fent nevezett regiszter az Ügyfél által a Szolgáltató és/vagy harmadik fél irányába végrehajtott lépése; ez abszolút titoktartás jelleggel rendelkezik és kizárólag a jogszabályok által kifejezetten jelölt alanyok kizárólagos kérésére mutatható be és/vagy adható át. A Szolgáltató alkalmazza az összes ésszerű technikai és szervezési intézkedést, melyek a csatlakozási regiszterek titoktartásának biztosításához szükségesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a “belépési Log ” (cd. LOG FTP) megtartására, melyet az Ügyfél generált a szerződés tárgyát képező szolgáltatás esetleges kezelői paneljén történő belépések alkalmával, a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott időtartamig. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott idő elteltével a fent nevezett adatok megsemmisítésre kerülnek és ezen dokumentáció másolatának megszerzését már nem lehet biztosítani.

11. Sütik (cookie-k)

A Szolgáltató weboldalain ún. "sütiket" (ideiglenes markerek) használunk, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A "sütik" alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél komputerére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést. A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését. Szolgáltató süti kezelési gyakorlata részletesen a Szolgáltató honlapjain elérhető „Sütik kezelése” menüpont alatt érhető el.

12. Az Ügyfél által megadott adatok

Amennyiben az Ügyfél szeretné adatait rögzíteni a Szolgáltató adatbankjában, a cég által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, ki kell töltenie egy "nyomtatványt", amelyen egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Az adatok közlése elengedhetetlen, de nem kötelező, és az esetleges visszautasításnak nem lesz semmilyen következménye, de a Szolgáltató által az igényelt szolgáltatás nyújtására vállalt kötelezettségek pontatlan végrehajtását okozhatja.

13. Adattovábbítás és tárolás a Szolgáltató rendszereibe/ rendszereiben az Ügyfél által

Az Ügyfél önállóan, távirányítással végzi interneten keresztül, a megfelelő belépéssel, jelszóval és a kapcsolódó FTP programok és/vagy Frontpage segítségével a rendelkezésére álló mezőbe viszi be és/vagy frissíti a bevitt anyagot, a Szolgáltató nem végez és nem is végezhet semmilyen ellenőrzést ezeken az információkon. Ezért az Ügyfél kötelezi magát a bevitt adatok védelmének magára vállalására és önállóan és közvetlenül betartja a személyes adatok védelmének tárgyában kiadott összes rendelkezést, ideértve, hogy megkapja harmadik fél beleegyezését, ha szükséges.

14. Harmadik fél weboldalai és szolgáltatásai

A Szolgáltató weboldalain más weboldalak hipertext csatlakozásai találhatók meg, melyek célja, hogy a saját felhasználóknak jobb szolgáltatást nyújthasson. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az olyan weboldalak tartalmáért, melyekre a felhasználóknak saját oldalukon keresztül esetleg be kell lépniük. Egy másik website felé elhelyezett link nem jelenti a Szolgáltató részéről a felelősség elfogadását vagy jóváhagyását az ezen website-tal kapcsolatosan, ahová a belépés megtörtént, és a személyes adatok kezelésére alkalmazott politikával kapcsolatosan, valamint azok használatának tekintetében is.

15. Az információk biztonsága

Minden összegyűjtött információ rögzítésre kerül és olyan biztonságos szerkezetben lesznek tárolva, melyekhez a hozzáférés csak engedéllyel rendelkező személy részére lehetséges. A szolgáltatások folyamatosan karbantartásra kerülnek annak érdekében, hogy az esetleges biztonsági áthágások jelenlétét ellenőrizzék és biztosítsák, hogy minden összegyűjtött információ harmadik fél esetleges behatolásától védve legyen, akik engedély nélkül szándékoznak azok birtokába jutni. A Szolgáltató az alkalmazható és az Európai Unióban érvényben lévő törvényekben és szabályozásokban megadott összes biztonsági intézkedést betartja és alkalmazza az összes megfelelő intézkedést az ügyfelek személyes adatainak titoktartási megőrzésére és biztosítására a jelenleg legmodernebb kritériumoknak megfelelően, amennyire lehetséges a minimumra csökkentve az ügyfelek személyes adataihoz való engedély nélküli hozzáférések, ezek eltávolítása, elvesztése vagy sérülése által képviselt veszélyeket.

16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Ügyfél a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az Ügyfél tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelem írásban az 19. pontban megjelölt címekre nyújtható be, amelyre az érintett a Szolgáltatótól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül választ kap. Az Ügyfelek kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve törlését a jelen pontban leírtak szerint.

18. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az illetékes bíróság előtt gyakorolhatja, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://naih.hu) segítségét is.

19. Kapcsolat

Minden kérvényt az 1. pontban megjelölt címekre kell benyújtani. Kapcsolatfelvételi űrlap: https://support.forpsi.hu/Main/Default.aspx Székhely: 6090, Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.

Tájékoztató az Adatvédelmi Szabályzatról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 13. cikke alapján

A BlazeArts Kft. (a továbbiakban szolgáltató) védi a személyes adatok titkosságát és biztosítja a szükséges védelmet minden olyan eseménnyel szemben, amely veszélybe sodorhatja azok integritását. Amint azt az Európai Unió 679/2016 (“GDPR”) rendelete - és különösen a 13. cikk - előírja, az alábbiakban megadjuk a felhasználónak ("érintett") a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos törvény által előírt információkat. Itt tudja megtekinteni az Adatvédelmi Szabályzatot.